Óvodás korú gyermek elhelyezése

a családi napköziben
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§(2)

  A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben megadott időpontban.

 • A  gyermek hároméves korától legalább napi 4 órában óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége törvényi előírás szerint a 2015/2016. nevelési évben kezdődik.

  A törvény értelmében, speciális feltételek meglétével továbbra is lehetőség van a családi napközi keretei között teljesíteni az óvodáztatási kötelezettséget az óvodáskorú gyermek 3-5. életévének betöltéséig.

  • A MadárTündér Gyermekcentrumban ezen korosztályt szakképzett óvodapedagógus   várja,
  • Az óvodai nevelés országos alapprogramját szem előtt tartva készítettük el Szakmai Programunk, mely biztosítja a gyermekek számára az óvodai nevelést, a sokoldalú játékba integrált komplex fejlesztést.

  A szülői kötelezettség teljesítése alól a szülő kérelmére az önkormányzat jegyzője adhat felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

  Milyen iratok bemutatása szükséges ezért a jelentkezéskor?

  • A lakóhely szerinti Óvoda vezetőjének javaslata
  • A lakóhely szerinti, gyermeket ellátó védőnőjének javaslata

  A védőnő javaslatával ellátott kérelmet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének kell benyújtani.

  A kérelem benyújtásának időpontja:

  Tárgy év április 30-ig,, óvodába járás esetén a nevelés évben bármikor.

   A jegyző az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodába járás alól.